အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

က်ီးလံုၿမိ ု႔ရဲဌာန11/7(စေန)က်င္းပသည္႔「109ခုနွစ္ပတ္လည္စကားၿပန္ကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း」(10-4)

သင္တန္းတြင္ရဲစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးၿခင္း၊ဥပေဒနွင္႔ဆိုင္ေသာဗဟုသုတ၊စကားၿပန္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈစသည္တို႔ပါဝင္သည္။

 

အခ်ိန္:109.11/7(စေန)08:00-17:10

 ေနရာ:ယာဥ္ေၾကာရဲဌာနအဖြဲ႔6ခန္းမ(က်ီးလံုၿမိ ု႔၊ရွင္ယိခရိုင္၊ရိဝူလမ္း၊အမွတ္6)
 ဖုန္း:02-24271857

Publish Date

2020-10-19