အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုစင္တာမွ 3/28、3/29 က်င္းပသည္႔「110 ခုနွစ္ဘာသာေပါင္းစံုစကားၿပန္ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ」(2-11)

တရုတ္စကားေၿပာဆိုေရးဖတ္စြမ္းရည္ရိွသည္႔နိုင္ငံအသီးသီးမွ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မ်ား ကိုၾကိ ုဆိုပါသည္၊ 2ရက္ၾကာသင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသင္တန္းတစ္ခုလံုးအတြက္မွတ္ ပံုတင္နုိင္ပါသည္။
*သင္တန္းၿပီးေနာက္စမ္းသပ္မႈမ်ားၿပ ုလုပ္မည္၊ စာေမးပြဲေအာင္ၿမင္သူမ်ားသာတရားဝင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္သည္၊ လစဥ္ အနည္းဆံုး2ၾကိမ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။
 
အခ်ိန္:110.3/28(တနဂၤေႏြ) 08:00-17:30、3/29(တနလၤာ)08:00-17:30
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားအမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္)
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://reurl.cc/o90j05
ဖုန္း:(02)2558-0133 လိုင္းခြဲ 15

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-02-19