အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔မိသားစုပညာေရးစင္တာ「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္မိသားစုဘဝ」အခမဲ႔ေဟာေၿပာပြဲ(6-10)

7/20「ေက်ာင္းတြင္းအနိုင္က်င္႔မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ဂိမ္း」、8/17「အဘိုးအဘြားမ်ားေန႔ဂုဏ္ၿပ ုပြဲလႈပ္ရွားမႈ」、9/21「အိမ္ေထာင္မၿပ ု. အေရးၾကီးကိစၥ 」,တြင္ပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-07-02