အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏「ေနထိုင္သူသစ္ ဒုတိယအၾကိမ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္း」(9-6)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္111ခုနွစ္9လ16ရက္(ေသာၾကာေန႔)9နာရီမွ17နာရီ00မိနစ္ထိနာမည္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားနွင္႔လုပ္ငန္းခြဲမ်ား(ရွင္းေပၿမိ ု႔၊စိမ္းခိမ္းခရိုင္၊ေပစိမ္းလမ္း၊အပိုင္း3၊အမွတ္152、ရွင္းေပၿမိ ု႔၊ရွင္းကၽြမ္းခရိုင္၊ဖုဆုပ္လမ္း၊အမွတ္4၊3ထပ္)တြင္က်င္းပမည္႔ေနထိုင္သူသစ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿခင္းကိုေနထိုင္သူသစ္မ်ားပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္၊အေသးစိတ္သိလိုကဖုန္း:23085231လိုင္းခြဲ703မစၥက်န္း、712မစၥရန္သို႔ဆက္သြယ္နိုင္သည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-09-14