အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ခ်ီက်ိသိပၸံနွင္႔နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ110ပညာသင္နွစ္အတြက္ကၽြမ္းက်င္မႈသူနာၿပ ုဌာနအတြက္ေနထိုင္သူသစ္ေက်ာင္းသားေခၚယူေနသည္! (4-7)

ခ်ီက်ိသိပၸံနွင္႔နည္းပညာတကၠသိုလ္မွသူနာၿပ ုသင္တန္းတြင္ေနထိုင္သူသစ္ပထမဦးဆံုးအ ၾကိမ္50ဦးကိုေခၚယူမည္၊ေနထိုင္သူသစ္ကေလးမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းစြာသင္ယူနုိုင္ရန္အတြက္ ခ်ီက်ိနည္းပညာတကၠသိုလ္မွပညာသင္ယူစရိတ္၊အစားအစာ၊အေဆာင္၊စာအုပ္နွင္႔ဝတ္စံုဖိုး စသည္တို႔အတြက္ေထာက္ပံ႔ေပးၿပီးေက်ာင္းသားတိုင္းအသံုးစရိတ္ဖိုးယြမ္3000မွ5000ထိ လစဥ္ထပ္မံထုတ္ယူနိုင္သည္၊စိတ္ဝင္စားေသာေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္းသြင္းရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္!
 
မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္:2021/4/19(တနလၤာ)9:00  မွ 4/30( ေသာၾကာ)17:00
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆုိက္:https://linuxweb.tcust.edu.tw/Recruit/index.html
*ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္အြန္လိုင္းမွၾကိ ုတင္မွတ္ပံုတင္သင္႔သည္၊မွတ္ပံုတင္ပံုစံ၊ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင္႔ၿပန္လည္သံုးသပ္သည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို110ခုနွစ္4လ30ရက္(ေသာၾကာ)မတိုင္မီစာတိုက္မွတစ္ဆင္႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။(4လ30 ရက္ေန႔အပါအဝင္)

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-22