အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အာဖရိကဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါကိုၿပည္သူအားလံုးအတူကာကြယ္ၾကပါစို႔။ (8-10)

1.ၿပည္ပမွတရားမဝင္အသားထုတ္ကုန္မ်ားတင္သြင္းၿခင္းမၿပ ုရ။
2.ထုတ္ကုန္ေဒသမသိေသာအသားထုတ္ကုန္မ်ားကိုအြန္လိုင္းတြင္မဝယ္ပါနွင္႔။
3.အမည္မသိအသားထုတ္ကုန္ကိုလက္ခံရရိွပါကေက်းဇူးၿပ ု၍အေထြေထြအမိႈက္ပံုးတြင္ပစ္ပါ၊မီးဖိုေခ်ာင္သံုးအမိႈက္ပံုးထဲသို႔မပစ္ပါနွင္႔၊ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးေရးဌာန(သို႔) တိရိစာၦန္ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာနသုိ႔ပို႔ပါ။
အသိေပးရန္သီးသန္႔လိုင္း:0800-039-131
*တရားမဝင္အသားထုတ္ကုန္တင္သြင္းမႈသည္အၿမင္႔ဆံုးေထာင္ဒဏ္7နွစ္နွင္႔ဒဏ္ေငြ ထိုင္ဝမ္ေဒၚလာ3သန္းၿဖစ္သည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-08-30