အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ခ်င္းဖားက်ဴရွင္စင္တာ-「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေနထိုင္မႈမိသားစု」အခမဲ႔ေဟာေၿပာပြဲ(12-10)

◆1/20(စေန)ေခါင္းစဥ္:ကၽြန္ုပ္၏အားသာခ်က္ကတ္-ေကာင္းမြန္တဲ႔ရႈေထာင္႔ကေန အၿပ ု သေဘာေဆာင္ေသာဆက္ဆံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေဟာေၿပာပြဲအေၾကာင္းအရာ:

「ကၽြန္ုပ္၏အားသာခ်က္ကတ္」သည္သင္႔ကိုယ္ပိုင္အားသာခ်က္မ်ားနွင္႔သင္လိုအပ္ေသာပံ႔ ပိုးမႈမ်ားကိုတင္ၿပရန္တိက်ေသာနည္းလမ္းတခုၿဖစ္သည္၊လူအခ်င္းခ်င္းအၿပန္အလွန္ဆက္ဆံရာတြင္ကၽြန္ုပ္တို႔နွင္႔အၿခားသူမ်ား၏အားသာခ်က္မ်ားကိုဦးစြာၿမင္ရန္နွင္႔အာသာခ်က္မ်ား၏ရႈေထာင္႔မွအၿပ ုသေဘာေဆာင္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲၾကပါစို႔။

ေဟာေၿပာခ်ိန္:09:30-12:00  

ေဟာေၿပာပြဲတည္ေနရာ:ဤစင္တာ6Fၾကီးမားေသာေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ<က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊ ရိမ္အိုက္လမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္17၊6F>

ေဟာေၿပာသူ:ေလ်ာက္ဟြာဖန္း/အမ်ိဳးသားထိုင္ဝမ္တကၠသိုလ္ရူပေဗဒကုထံုးဌာနအခ်ိန္ ပိုင္းတြဲဖက္ပါေမာကၡ/ထိုင္ဝမ္ICFသုေတသနအသင္းဥကၠ႒


◆2/17:「ဘုတ္ဂိမ္းကစားၿခင္း、အခ်စ္အေၾကာင္းေၿပာ」

ေဟာေၿပာပြဲအေၾကာင္းအရာ:

ခြဲ၍မရေသာခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ၊ဆက္ဆံေရးမေကာင္းေသာ္လည္းခြဲ၍မရနုိုင္ေသာ「အခ်စ္ကိုစြဲ လမ္းၿခင္း」လား။

ဤသင္တန္းသည္ကစားသမားမ်ားအားခ်စ္ၿခင္းေမတၱာရိွဆက္ဆံေရးမ်ားကိုသိရိွနုိင္ေစရန္၊မိမိကိုယ္ကိုစူးစမ္းေလ႔လာရန္နွင္႔အၿခားသူမ်ားကိုကူညီရန္အတြက္ဘုတ္ဂိမ္းမ်ားနွင္႔အေၿခအေနဆိုင္ရာဂိမ္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုအသံုးၿပ ုပါမည္။

ေဟာေၿပာခ်ိန္:10:00-12:00

ေဟာေၿပာပြဲတည္ေနရာ:ဤစင္တာ6Fၾကီးမားေသာေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ<က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊ ရိမ္အိုက္လမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္17၊6F>

ေဟာေၿပာသူ:ေကာင္းစုန္းက်င္/ထိုင္ဝမ္စစ္ဖန္႔တကၠသိုလ္က်န္းမာေရးၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔ က်န္းမာေရးပညာေပးဌာနလက္ေထာက္ပါေမာကၡ။


◆3/16:「အိမ္ေထာင္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအေၾကာင္းဇာတ္လမ္း10ခု—ကာတြန္းရုပ္ရွင္ၿပသၿခင္း」

သင္တန္းအေၾကာင္းအရာ:

နိုင္ငံၿဖတ္ေက်ာ္အိမ္ေထာင္ၿပ ုသည္႔မိသားစုမ်ားသည္ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္ရာမွာအခ်င္း ခ်င္းလိုက္ေလ်ာညီေထြရိွရန္ကာတြန္းဗီဒီယိုတိုမ်ားဆက္တိုက္ၿပသမည္ၿဖစ္ၿပီးအင္ဒိုနီးရွားမွ ေက်ာင္းညံနွင္႔ကၽြင္႔ရံုလက္ထပ္ၿပီးေနာက္ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္မႈဘဝအၿဖစ္အပ်က္အေသး စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေၿပာၿပမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ေနထိုင္သူသစ္ညီအမမ်ားထိုင္ဝမ္လာၿပီး ေနာက္အိမ္ေထာင္ေရးနွင္႔ေန႔စဥ္ဘဝတြင္စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရနုိင္သည္႔အခါမည္သည္႔အရင္းအၿမစ္မ်ားအသံုးၿပ ုနုိင္မည္နည္း။

သင္တန္းခ်ိန္:10:00-12:00

သင္တန္းတည္ေနရာ:ဤစင္တာ6Fၾကီးမားေသာေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ<က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊ ရိမ္အိုက္လမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္17၊6F>

ေဟာေၿပာသူ:ေဝ႔ရံႈက်ိန္း/ထိုင္ဝမ္စစ္ဖန္႔တကၠသိုလ္ကေလးနွင္႔မိသားစုသိပၸံဌာနတြဲဖက္ ပါေမာကၡ/ေနထိုင္သူသစ္မိသားစုအိမ္ေထာင္ေရးပညာေရးေက်ာင္းသံုးစာအုပ္သုေတသန နွင္႔စုစည္းမႈပေရာဂ်က္အဖြဲ႔။


ေဟာေၿပာပြဲအခ်က္အလက္:https://ydfe.gov.taipei/


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-12-22