အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္ေရးအေၿခစိုက္စခန္းေရႊ႔ေၿပာင္း ေနထိုင္သူသစ္အမိနိုင္ငံေတာ္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေဟာေၿပာသူသင္တန္း (4-13)

【111ခုနွစ္】ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္အမိနို္င္ငံေတာ္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ေဟာေၿပာသူ သင္တန္း
မွတ္တင္တင္ရန္လင္႔ခ္:https://forms.gle/eXiNmQATxBHZZwFK9
→ကၽြန္ုပ္၏ေမြးရပ္ေၿမကိုလူတုိင္းအားမည္သုိ႔မိတ္ဆက္ရမည္ကိုေလ႔က်င္႔ပါ။
→သင္ကိုယ္တိုင္သင္ယူဖို႔အခြင္႔အေရးေပးပါ~သင္လည္းေဟာေၿပာသူၿဖစ္လာနိုင္ပါတယ္!
 
လႈပ္ရွားမႈရက္နွင္႔သင္တန္းအေၾကာင္းအရာ:
111.4.24(တနဂၤေႏြ) 14:00~16:00 ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု၏လႈပ္ရွားမႈဒီဇိုင္း~ဥပမာအားၿဖင္႔ နံ႔သာပင္မ်ားကိုယူပါ။
111.5.15(တနဂၤေႏြ) 14:00~16:00 သင္တန္းဒီဇိုင္းေလ႔က်င္႔ခန္း

───
 
◇ပါဝင္ရန္ရည္ရြယ္သူ:ေန႔ဟူ/စုန္းစန္း/နန္ကန္3ခရိုင္မွေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား(※မွတ္ပံုတင္သည္႔ပမာဏၿပည္႔ပါကအေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ရိွေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားဦးစားေပးမည္)
◇လႈပ္ရွားမႈတည္ေနရာ: ထုိင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပိုင္းခရုိင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ ေရွာက္ေရးအေၿခၿပ ုစခန္း(ေန႔ဟူခရိုင္၊ခမ္းနင္လမ္း၊အပိုင္း3၊လမ္းသြယ္189၊83လမ္းၾကား၊ အမွတ္19၊1ထပ္)
◇လႈပ္ရွားမႈအခေၾကးေငြ:ပါဝင္ရန္အခမဲ႔။
◇ကိုင္တြယ္နည္းလမ္း:ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေပၚမူတည္၍ဆိုက္တြင္ပါဝင္ၿခင္း(သုိ႔)အြန္လိုင္း သင္တန္းမ်ားကိုၿပ ုလုပ္မည္ၿဖစ္သည္။
◇ေလွ်ာက္ထားနည္း:
1.ဖုန္းမွတ္ပံုတင္ (02)2631-7059 လုိင္းခြဲ 13 လူမႈဝန္ထမ္းဟုန္
2. စာရင္းသြင္းရန္ google အြန္လိုင္းေဖာင္ကိုၿဖည္႔ပါ။→https://forms.gle/eXiNmQATxBHZZwFK9

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-04-26