အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထို္င္ေပၿမိ ု႔ကိုဗစ္ XBB.1.5ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္မႈကာကြယ္ေဆးတစ္ေခ်ာင္းထိုးၿပီးကံစမ္း မဲနိႈက္လိုက္ပါ (1-3)

ၿပည္တြင္းၿပည္ပတြင္ၿဖစ္ပြားေနေသာကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကိုတု႔ံၿပန္ရန္နွင္႔နွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္းလူမ်ား၏သြားလာလႈပ္ရွားမႈနွင္႔လူမႈေရးဆုိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတိုးၿမင္႔လာပါကကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ကိုတုိးၿမင္႔လာေစမည္ကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစားကာဗ်ဴရိုကအထူးမက္လံုးေပးသည္႔လႈပ္ရွားမႈကိုစတင္လုိက္ပါသည္၊ခုခံအားၿမွင္႔တင္ရန္နွင္႔ကာကြယ္ရန္အတြက္နို္င္ငံသားမ်ားအားကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးအၿမန္ဆံုးထိုးနွံရန္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

113ခုနွစ္1လ1ရက္မွ1လ31ရက္အတြင္းကိုဗစ္XBB.1.5ကာကြယ္ေဆးထိုးသည္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔၌ေနထိုင္သူအားလံုးသည္ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အတြက္အက်ံဳးဝင္သည္။ဆုရရိွသူမ်ားစာရင္းကို113ခုနွစ္2လ29ရက္မတိုင္မီဤဗ်ဴရို၏တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ေၾကညာပါမည္၊ဆုရရိွသူမ်ားသည္၎တို႔၏အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(သို႕)သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔ယူေဆာင္လာၿပီးဆုမ်ားရယူရန္နွင္႔ေၿပစာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို113ခုနွစ္3လ1ရက္မွ4လ8ရက္ေန႔အတြင္းအၿပီးသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးဆု ထုတ္ယူရမည္ၿဖစ္သည္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-01-24