အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ၿမွင္႔တင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္」၏ 「ေနထုိင္သူသစ္ အလုပ္အကိုင္နွီိိိးေနွာဖလွယ္ပြဲ」(9-5)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမွ111ခုနွစ္9လ19ရက္(တနလၤာ)9နာရီမွ12နာရီ30မိနစ္ထိ၊လုပ္သားစာသင္ခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊မုန္႔က်ာတေတာက္အမွတ္101၊6ထပ္)တြင္ေနထိုင္သူသစ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္၊ကေလးထိန္းဝန္ေဆာင္မႈပံ႔ပိုးေပးသည္၊ေနထိုင္သူသစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္၊အေသးစိတ္အတြက္:ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာၿဖည္႔စြက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(သို႔)ဖုန္း 23085231 လိုင္းခြဲ703 မစၥက်န္း၊ 712 မစၥရန္ ကိုေခၚဆိုပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-09-14