အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေၿခစိုက္စခန္းမွ5/22、5/29 က်င္းပသည္႔「မိဘကေလးဆက္ဆံေရးနွင္႔အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈစြမ္းရည္ 」、「အင္တာနက္ဂိမ္းနွင္႔အင္တာနက္စြဲလမ္းမႈ」သင္တန္း (4-8)

ကေလးရဲ႔စိတ္ကိုနားမလည္သေလာ။အၾကံေပးစိတ္ပညာရွင္မွမိဘအားလံုးရဲ႔ပေဟဠိမ်ားကိုေၿဖရွင္းေပးၿပီးမိဘနွင္႔ကေလး၏အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈစြမ္းရည္မ်ားကိုအတူတကြေလ႔လာပါ။!
 
သင္တန္းခ်ိန္:
1. မိဘကေလးဆက္ဆံေရးနွင္႔အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈစြမ္းရည္:2021/5/22(စေန) 14:00-17:00
2. အင္တာနက္ဂိမ္းနွင္႔အင္တာနက္စြဲလမ္းမႈ:2021/5/29(စေန)14:00-17:00
 
ဖုန္း:(02)2361-6577#33 ဖန္းလူမႈေရးလုပ္သား
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္၊ရန္ဖ်င္နန္လမ္း၊အမွတ္207၊4ထပ္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-22