အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးက 9/28-10/26「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လက္သည္းအလွဆိုးသင္တန္း」 (9-1)

လက္သည္းထိန္းသိမ္းမႈ၊အေရာင္ဆိုးနည္း၊ဂ်ယ္လက္သည္းဆိုးနည္းစသည္႔အေၾကာင္း အရာမ်ား၊ကၽြမ္းက်င္ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးသည္။!

အခ်ိန္ :110 ခုနွစ္ 9 လ 28 ရက္မွ 10 လ 26 ရက္,အဂၤါေန႔တိုင္း 09:00-12:00、13:00-16:00。
ေနရာ:ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး၊5ထပ္၊ဒုတိယအစည္းေဝးခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ေန႔ဟူခရိုင္၊မင္ခၽြမ္တုန္း လမ္း၊အပိုင္း6၊အမွတ္99၊5ထပ္) လုိင္းခြဲ မစၥဝူ
ဖုန္း 02-27925828 လုိင္းခြဲ 208 မစၥဝူ

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-06