အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ဘဝတိုးတက္မႈစခန္းနွင္႔ေကာ္ဖီ၊မုန္႔ဖုတ္ၿခင္း သင္တန္း」 (7-10)

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုးမွ111ခုနွစ္9လ6ရက္၊13ရက္၊20ရက္(အဂၤါ)နံနက္9နာရီမွ12နာရီ၊ေန႔ လည္1နာရီမွ4နာရီ၊9လ27ရက္(အဂၤါ)နံနက္9နာရီမွ12နာရီ၊10လ4ရက္(အဂၤါ)နံနက္9နာရီမွ12နာရီ၊ေန႔လည္1နာရီမွ3နာရီထိ၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေန႔ဟူခရိုင္ရံုး8ထပ္ခန္းမၾကီး(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ေန႔ဟူခရိုင္၊ မင္ခၽြမ္တုန္းလမ္း၊အပိုင္း6၊အမွတ္99၊8ထပ္)နွင္႔မုန္႔ဖုတ္ေကာ္ဖီအလုပ္ရံု(ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊ေန႔ဟူခရိုင္၊ရွင္းမင္လမ္း၊အမွတ္253)တို႔တြင္111ခုနွစ္『ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္ဘဝတိုးတက္မႈစခန္းနွင္႔ ေကာ္ဖီ၊မုန္႔ဖုတ္ၿခင္းသင္တန္း』ကိုက်င္းပမည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုေန႔ဟူခရိုင္ရံုး၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(https://nhdo.gov.taipei)ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္အထူးက႑တြင္ဖတ္ရႈပါ၊(သို႔)သင္တန္းစီစဥ္သူမစၥဝူဖုန္း 02-27925828 လိုင္းခြဲ208 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-07-25