အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ဘဝတိုးတက္မႈစခန္းယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္တန္း -အင္းဆက္ပိုးမ်ားၾကည္႔ရႈၿခင္းေပထို (3-1)

ေပထိုခရိုင္ရံုးသည္112ခုနွစ္3လ28ရက္မွ5လ2ရက္၊အဂၤါ၊ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း9နာရီမွ16နာရီထိ၊ေပထိုခရိုင္ရံုး6ထပ္တြင္『ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ဘဝတိုးတက္မႈစခန္းယဥ္

ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္တန္း—အင္းဆက္ပိုးမ်ားၾကည္႔ရႈၿခင္းေပထိုမိဘ-ကေလးသင္တန္း』က်င္းပမည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားစာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

မ်ားအတြက္ဤရံုးဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရိွေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္လႈပ္ရွားမႈအခ်က္အလက္(https://btdo.gov.taipei)ကိုဖတ္ရႈပါ၊(သို႔)ဖုန္း:2891-2105 လိုင္းခြဲ 275 မစၥလင္သို႔ေခၚဆိုပါ။ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-03-06