အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းက10/4-11/29က်င္းပသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္သင္တန္း「က်န္းမာ သန္စြမ္းတက္ၾကြမႈ」(9-14)

မီးယပ္ေသြးဆံုးၿခင္းကိုနားလည္ၿပီးေလ႔က်င္႔ခန္းနွင္႔အစာစားၿခင္းၿဖင္႔က်န္းမာေသာလူေနမႈဘဝပံုစံကိုသင္ယူပါ။

အခ်ိန္ :10/4-11/29,တနလၤာေန႔တိုင္း 14:00-16:00
ေနရာ :စုန္းစန္းခရိုင္၊ရွင္းၾကိြခရိုင္၊ၿပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈဌာန(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စုန္းစန္းခရိုင္၊နန္က်င္းတုန္းလမ္း၊ အပိုင္း5၊အမွတ္374)
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:ေအာက္ပါလင္႔ခ္အတိုင္း
ဖုန္း  02)2230-0339 လူမႈဝန္ထမ္းစူး

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-27