အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

(綠野仙蹤The Wizard of Ozအေမရိကန္ကေလးပံုၿပင္)ေဂဟေဗဒစူးစမ္းေလ႔လာေရး သင္တန္း (2-12)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးကိ်န္းခရိုင္112ခုနွစ္「綠野仙蹤(The Wizard of Oz)ေဂဟေဗဒစူးစမ္းေလ႔လာေရးသင္တန္း」ကို112ခုနွစ္3လ11ရက္(စေန)နံနက္9နာရီမွ12နာရီနွင္႔112ခုနွစ္5လ6ရက္(စေန)ညေန18နာရီမွ21နာရီထိ(စုစုေပါင္းသင္တန္း2ခ်ိန္)ဖြင္႔မည္။စုေဝးေနရာ:ေပါင္က်န္႔ရန္နုိင္ငံတကာအနုပညာရြာ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးကိ်န္းခရိုင္၊တင္းက်ံဳးလမ္း၊အပိုင္း3၊လမ္းသြယ္230၊14လမ္း

ၾကား၊အမွတ္2)၊တည္ေနရာအေသးစိတ္သည္မထြက္ခြာမီအေၾကာင္းၾကားသည္႔မက္ေဆ႔ခ်္အတိုင္းၿဖစ္သည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုး၏ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္က႑ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ဖတ္ရႈပါ(သို႔)ဖုန္း(02)2341-6721လိုင္းခြဲ317မစၥက်န္းသို႔ေခၚဆိုပါ၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္မ်ားစာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္။


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-03-01