အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုး-「ေနထိုင္သူသစ္လမ္းညႊန္ဝန္ထမ္းသင္တန္း」(2-1)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုး「113ခုနွစ္ေနထိုင္သူသစ္လမ္းညႊန္ဝန္ထမ္းသင္တန္း」သင္ တန္းသားေခၚယူၿခင္း။

3/16-5/11,စေနေန႔တိုင္းနံနက္9:00မွ12:00、နွင္႔13:00 မွ16:00 ထိ(ဗီဒီယိုကိုတနဂၤေႏြေန႔ 4/28မွာရိုက္ကူးခဲ႔သည္)

အမ်ိဳးသားထိုင္ေပၿပတိုက္ေက်ာက္ၿဖစ္ရုပ္ၾကြင္းပညာခန္းမ3ထပ္ရိွရွင္းလင္းပြဲအခန္း(ထိုင္ ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္၊ရွမ္းရန္လမ္း၊အမွတ္25)တြင္ေနထိုင္သူသစ္လမ္းညႊန္ဝန္ထမ္းသင္ တန္းမ်ားက်င္းပမည္၊မွတ္ပံုတင္နည္းလမ္းမွာအြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ပါ။

စိတ္ပါဝင္စားေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚပါတယ္ေနာ္။~


ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-02-15