အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရီးတ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 3-12လ က်င္းပသည္႔「ေနထိုင္သူသစ္ ဒုတိယ မ်ိဳး ဆက္ အသိပညာေလ႔က်င္႔ေရးမိဘစြမ္းရည္ၿမွင္႔တင္ေရးအစီအစဥ္」(2-7)

ရီးတ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းနွင္႔ေကာ္ထိုက္ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေကာ္ထုိက္စစ္ဟြာဘဏ္ေဖာင္ ေဒးရွင္းနွင္႔ေကာ္ထိုက္ေဆာက္လုပ္ေရးယဥ္ေက်းမႈပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔သည္ေနထိုင္သူသစ္အားနည္းေသာမိသားစုမ်ားကိုေစာင္႔ေရွာက္ရန္တာဝန္ယူထားၿပီး 「ေနထိုင္သူ သစ္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ဥာဏ္ပညာေလ႔က်င္႔ေရးမိဘစြမ္းရည္ၿမွင္႔တင္ေရးအစီအစဥ္」ေနထိုင္သူသစ္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ကြဲၿပားၿခားနားေသာအားသာခ်က္မ်ားကိုၿပ ုစုပ်ိဳးေထာင္ၿခင္း၊ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဆက္သြယ္မႈကိုေလ႔လာၿခင္းတို႔အၿပင္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္အၾကား အၿပန္အလွန္ဖလွယ္မႈၿမွင္႔တင္ရန္၊ 

ဝန္ေဆာင္မႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အမ်ားၿပည္သူသမရိုးက် ပံုစံကိုဖယ္ထုတ္၍ဆက္လက္ကိုင္တြယ္သည္။
 
သင္တန္းခ်ိန္:
1.「ေနထိုင္သူသစ္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုၿပဇတ္သင္တန္း」မူလတန္းအဖြဲ႔ သင္တန္း:110.3/27-12/4,စေနေန႔ 09:30-12:30 အေၿခခံသင္တန္း၊ စေနေန႔ 13:30-16:30 အဆင္႔ၿမင္႔သင္တန္း။ (လစဥ္သင္တန္း 1~2 ၾကိမ္က်င္းပမည္၊ သင္တန္းရက္စြဲအေသးစိတ္ အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ သင္တန္းလမ္းညႊန္ၾကည္႔ပါ)

2.「ေနထိုင္သူသစ္ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ပညာမ်ိဳးစံုသင္တန္း」လူငယ္အဖြဲ႔သင္တန္း:110.3/13-12/4,စေနေန႔ 09:30-12:30。(လစဥ္သင္တန္း 1 ၾကိမ္က်င္းပမည္၊ သင္တန္း ရက္စြဲအေသးစိတ္ အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ သင္တန္းလမ္းညႊန္ၾကည္႔ပါ)
3.「လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းေခါင္းေဆာင္သင္တန္း」ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း:110.3/13-12/4,စေနေန႔ 09:30-12:30 နွင္႔ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ရပ္ကြက္သို႔သြားေရာက္ၿခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား။ (လစဥ္သင္တန္း 1~2 ၾကိမ္က်င္းပမည္၊ သင္တန္းရက္စြဲအေသးစိတ္အတြက္ ေက်းဇူးၿပ ု၍ သင္တန္းလမ္းညႊန္ၾကည္႔ပါ)
 
သင္တန္းေနရာ:ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ(ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊ ခ်န္ဆားလမ္း၊ အပိုင္း2၊ အမွတ္171)
ဖုန္း:02-22306670 မစၥဟြမ္
 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-02-17