အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「အမ်ိဳးသားခြန္အားသစ္တည္ေဆာက္,နိုင္ငံသားသစ္ဇာတိၿမိ ု႔」နိုင္ငံသားသစ္လႈပ္ရွားမႈ ပြဲေတာ္ (11-3)

🌸လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္12/10(စေန)တြင္「အမ်ိဳးသားခြန္အားသစ္တည္ေဆာက္၊နိုင္ငံသားသစ္ဇာတိၿမိ ု႔」နိုင္ငံသားသစ္လႈပ္ရွားမႈပြဲေတာ္ကိုက်င္းပမည္၊ဤပြဲေတာ္သည္ေနထိုင္သူသစ္၊ဟကာနွင္႔ေက်းရြာမ်ားရိွယဥ္ေက်းမႈသံုးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ပါဝင္ၿပီး၊「ရွင္းခဲ႔ကၽြမ္႔ေက်းရြာ-

111နိုင္ငံသားသစ္လႈပ္ရွားမႈပြဲေတာ္အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာမ်ားအထူးၿပပြဲ」နွင္႔「ထိုင္ဝမ္ရဲ႔အၿမင္သစ္-111နိုင္ငံသားသစ္ပြဲေတာ္ဓါတ္ပံုၿပပြဲ」ကိုက်င္းပမည္။


✨လက္ရာမ်ားအြန္လိုင္းေခၚဆိုမႈ✨

လက္ရာအမ်ိဳးအစားကန္႔သတ္ထားၿခင္းမရိွပါ၊ဥပမာ-ပန္းခ်ီ၊လက္မႈပညာ၊စပ္ခ်ဳပ္ပညာ၊ဓါတ္ပံုလက္ရာမ်ားအားလံုးကိုတင္သြင္းနိုင္ၿပီးပါဝင္သူအေထာက္အထားကန္႔သတ္ၿခင္းမရိွပါ။

ေရြးခ်ယ္ထားေသာလက္ရာမ်ား(ဓါတ္ပံုလက္ရာမွလြဲ၍)ပြဲက်င္းပမည္႔ေန႔တြင္က်င္းပမည္႔ေနရာ၌ၿပသမည္ၿဖစ္ၿပီးဓါတ္ပံုလက္ရာမ်ားကိုဒစ္ဂ်စ္တယ္အြန္လိုင္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္ၿပပြဲပံုစံၿဖင္႔ခင္းက်င္းၿပသမည္;ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္🎁နိုင္ငံသားသစ္ပြဲေတာ္လက္ေဆာင္မ်ား🎁လည္းရရိွမည္။

11/17(ၾကာသပေတး)မတိုင္မီတင္သြင္းရန္လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲၾကိ ုဆိုပါတယ္!


ေမးၿမန္းလိုပါကထိုင္ေပဝန္ေဆာင္မႈဌာနအထူးတာဝန္ခံက်န္းမိုက္ဝိန္(02)23889393 လိုင္းခြဲ 3217သို႔ဆက္သြယ္ပါ(သို႔)ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ေမးၿမန္းပါ။
https://servicestation.immigration.gov.tw/1469/1518/3892/3932/324725/cp_news

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-11-16