အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

111ခုနွစ္「ေနထုိင္သူသစ္အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ၿမွင္႔တင္ေရးအစီအစဥ္」၏「ေနထိုင္သူသစ္ေအာင္ၿမင္မႈမိတ္ဆက္ပြဲ」 (11-4)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈရံုးသည္111ခုနွစ္11လ18ရက္(ေသာၾကာေန႔)9နာရီမွ15 နာရီထိအလုပ္သမားစာသင္ခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊မံု႔က်ာတေတာက္၊အမွတ္101၊6ထပ္)တြင္ေနထိုင္သူသစ္ေအာင္ၿမင္မႈမိတ္ဆက္ပြဲက်င္းပမည္၊ေနထိုင္သူသစ္မိတ္ေဆြမ်ားစာရင္းေပးသြင္းပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍:ထိုင္ေပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈေထာက္ပံ႔ေငြဝက္ဘ္ဆိုဒ္(သို႔)ဖုန္း:23085231လိုင္းခြဲ703မစၥက်န္း၊လိုင္းခြဲ712မစၥရန္ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-11-16