အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပတစ္ခုတည္းတင္သြင္းေသာစနစ္ Hello Taipei ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ဇုန္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေဖာ္ေရြေသာလင္႔ကိုေထာက္ပံ႔ေပးထားတယ္ေနာ္!(9-7)

Hello Taipei ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://hello.gov.taipei/Front/main

Publish Date

2020-09-25