အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စုန္းစန္းခရိုင္ရံုးမွ 5/24-9/9「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မုန္႔ဖုတ္ၿခင္းနွင္႔ခ်က္ၿပ ုတ္ ၿခင္းသင္တန္း」、6/3-7/15「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လက္သည္းအလွၿပင္သင္ တန္း」ကိုေခတၱေရႊ႔ဆုိင္းလိုက္သည္။ (5-9)

အစိုးရ၏ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုကိုင္တြယ္နိုင္ရန္အတြက္ထိုင္ေပရိွစုန္းစန္းခရိုင္ရံုးသည္မူလ 5/24-9/9「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မုန္႔ဖုတ္ၿခင္းနွင္႔ခ်က္ၿပ ုတ္ ၿခင္းသင္တန္း」、6/3-7/15「110ခုနွစ္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္လက္သည္းအလွၿပင္သင္ တန္း」ကိုေခတၱေရႊ႔ဆုိင္းလိုက္သည္။ကူးစက္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔အညီစတင္မည္႔ေန႔ရက္ ကိုသီးၿခားစီေၾကၿငာမည္ၿဖစ္ၿပီးသင္တန္းဝင္ခြင္႔ရိွေသာေက်ာင္းသားမ်ားအားဖုန္းၿဖင္႔အ ေၾကာင္းၾကားမည္။
 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔စုန္းစန္းခရိုင္ရံုး (02)87878787 လိုင္းခြဲ 736 မစၥခ်ိန္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-05-19