အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

နန္မိန္ေဈးကို10လတြင္အစမ္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ၿပန္လည္ဖြင္႔လွစ္မည္။ (11-8)

သံုးနွစ္ခြဲၾကာၿပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္သမိုင္းဝင္နန္မိန္ေဈးကို10လတြင္စမ္းသပ္လည္ပတ္နို္င္မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။ေဈးကြက္အေဆာက္အအံုသစ္သည္ပြင္႔လင္းၿပီးသပ္ရပ္ေသာေလထုကိုလန္းဆန္းေစပါသည္၊အတြင္းတြင္လတ္ဆတ္ေသာအစားအေသာက္ဧရိယာမ်ား၊လက္လီေရာင္းခ်သည္႔ေနရာမ်ား၊စားေသာက္ခန္းမ်ားနွင္႔စတိုးဆိုင္မ်ားလည္းပါဝင္သည္၊ရိုးရာေဈးကြက္အေပၚလူအမ်ား၏အထင္အၿမင္ကိုေၿပာင္းလဲေစမည္ၿဖစ္သည္၊

 

ေၿမာက္ပိုင္းမုန္႔မ်ား၊ေတာင္ေၿမာက္ကုန္စံုမ်ား၊လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာမ်ားနွင္႔အထူး ခ်က္ၿပ ုတ္ထားေသာအစားအစာမ်ားေၾကာင္႔ေက်ာ္ၾကားေသာနန္မိန္ေဈးသည္2020နွင္႔ 2022ခုနွစ္တြင္စီးပြားေရးရာဝန္ၾကီးဌာနမွ「ၾကယ္ငါးပြင္႔အထူးေကာင္းမြန္ေသာေဈးကြက္」ကိုဂုဏ္ၿပ ုေပးရံုသာမကနုိင္ငံ၏ၾကယ္ငါးပြင္႔ဆုိင္မ်ားအမ်ားဆံုးရိွသည္႔ေဈးကြက္လည္းၿဖစ္သည္။သို႔ေသာ္အေဆာက္အဦး၏ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္ရည္မလံုေလာက္မႈနွင္႔ကြန္ကရစ္တြင္ကလိုရိုက္အိုင္းယြန္းမ်ားအလြန္အကၽြံပါဝင္မႈစသည္႔ၿပႆနာမ်ားေၾကာင္႔ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ သည္MRTဝမ္တလိုင္းစီမံကိန္းၿဖင္႔ၿဖိ ုဖ်က္ၿခင္းနွင္႔ၿ႔ပန္လည္တည္ေဆာက္ၿခင္းမ်ားကို2019ခုနွစ္12လ1ရက္တြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

 

ၿပန္လည္မြမ္းမံထားေသာနန္မိန္ေဈးကိုMRTလိုင္းသံုးလိုင္းၿဖင္႔ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ၿခင္း အၿပင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔သဟဇာတၿဖစ္ေသာေရႊအဆင္႔စိမ္းလန္းေသာအေဆာက္အဦးအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားပါသည္၊ၾကီးမားေသာဝရံတာမ်ားကိုအသံုးၿပ ုၿခင္းၿဖင္႔အလင္းေရာင္လံုေလာက္သည္၊အေဆာက္အဦး၏မ်က္နွာစာရိွဖန္သားၿပင္မ်ားကိုနဂါးပံုၿဖင္႔ဒီဇိုင္းထုတ္ ကာလံုဖူေဒသခံၿပည္သူမ်ားအားသတင္းစကားေပးပို႔သည္။ေဈးကြက္တြင္ဆိုင္ခန္းေပါင္း 254ဆုိင္ရိွမည္ဟုခန္႔မွန္းသည္၊ဒုတိယထပ္မွေၿမေအာက္ပထမထပ္သည္ေဈးဆိုင္မ်ားၿဖစ္ ၿပီး၊တတိယနွင္႔အထက္ကိုက်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္ရံုး၊အမ်ိဳးသားအခြန္ဌာနနွင္႔အၿခားေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ရံုးခန္းေနရာအၿဖစ္အသုံးၿပ ုမည္ၿဖစ္သည္။

 

အရသာေကာင္းကိုနွစ္ရာခ်ီၾကာဆက္လက္တည္ရိွခဲ႔ေသာနန္မိန္ေဈးသည္မေၿပာင္းလဲ ေသာေကာင္းမြန္ေသာအရသာနွင္႔လူသားတို႔၏ထိေတြ႔မႈနွင္႔အတူလူတို႔၏အမွတ္တရမ်ားကိုဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္ၿပီးဤသမုိင္းေၾကာင္းနွင္႔ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို ေနာက္ထပ္နွစ္တစ္ရာအထိဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္သည္။

 

တည္ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ေလာ္စစ္ဖူလမ္း၊အပိုင္း1၊B1〜2ထပ္။

 

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရခရီးသြားလုပ္ငန္းဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရိုမွရယူသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-11-20