အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးကိ်န္းခရိုင္112ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္က်ံဳးက်ိန္းေရွးေခတ္ၿမိ ု႔ၿပ သင္တန္း」 (1-3)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္112ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္က်ံဳးက်ိန္းေရွးေခတ္ၿမိ ု႔ၿပ သင္တန္း」ကို112ခုနွစ္2လ4ရက္(စေနေန႔)မြန္းလြဲ16မွ20နာရီနွင္႔112ခုနွစ္2လ11ရက္ (စေနေန႔)နံနက္9မွ12နာရီ(စုစုေပါင္းဧည္႔လမ္းညႊန္သင္တန္း2ခ်ိန္)ဖြင္႔မည္။


စုေဝးရန္ေနရာ:

လမ္းညႊန္1:MRTေပမိန္မွတ္တိုင္ထြက္ေပါက္3၏ေၿမေအာက္ထပ္၊လွ်ိဳမင္ခၽြမ္၏ပံုတူရံုး

လမ္းညႊန္2:MRTရီွးမိန္မွတ္တိုင္(အေသးစိတ္တည္ေနရာအတြက္ခရီးစဥ္မတိုင္မီအသိေပး မက္ေဆ႔ခ်္သည္သာအဓိကၿဖစ္သည္) တြင္စုေဝးရန္ေခတၱသတ္မွတ္ထားသည္။


အေသးစိတ္သိလိုပါကက်ံဳးက်ိန္းခရိုင္ရံုး၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ(သို႔)ဖုန္း(02)2341-6721လိုင္းခြဲ317မစၥက်န္းသို႔ေခၚဆိုပါ၊ၿမိ ု႔ၿပည္သူမ်ားစာရင္းသြင္းပါဝင္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-01-16