အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္႔တ်န္႔ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ5/16-9/26က်င္းပသည္႔「ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ ဗီယက္နမ္ ဘာသာစကားနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုသင္တန္း」 (4-1)

ေတးသီးခ်င္း၊ရုပ္ရွင္၊ရုပ္ပံုကဒ္ၿပားမ်ား၊ဂိမ္းမ်ား၊ DIYလႈပ္ရွားမႈမ်ားစသည္႔သင္ၾကားမႈနည္း စနစ္ မ်ိဳးစံုကိုသံုး၍သင္တန္းသားမ်ား၏ဘာသာစကားနွစ္မ်ိဳးစြမ္းရည္ကိုၿမွင္႔တင္ၾကပါစို႔!
 
သင္တန္းအခ်ိန္:
1. တနဂၤေႏြေန႔ဝက္သင္တန္း:5/16、5/23、5/30、6/6、6/20、6/27、9/5、9/12、9/19、9/26;တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း 14:00-16:30,သင္တန္း10 ၾကိမ္ [*6/13 ေကာက္ညွင္းထုပ္ ပြဲေတာ္ (နဂါးေလွေလွာ္ပြဲေတာ္)သင္တန္းနား]
2. ေႏြရာသီသင္တန္း:7/24(စေန)09:30-12:00、14:00-16:30;8/21(စေန)09:30-12:00、14:00-16:30。
 
သင္တန္းေနရာ:
1) တနဂၤေႏြေန႔ဝက္သင္တန္း:ထုိင္ေပၿမိ ု႔ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ3ထပ္ေလ႔ လာမႈစာသင္ခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊ခ်န္ဆားလမ္း၊အပိုင္း2၊အမွတ္171၊3ထပ္)
2) ေႏြရာသီသင္တန္း:ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္ မႈစင္တာ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္)
 
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://reurl.cc/o9X255
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ဖုန္း:(02)2230-0339 မစၥတာက်ိန္
ေက်ာင္းအပ္ရန္ရည္ရြယ္သူ:မူလတန္း5တန္းမွအလယ္တန္း9တန္းထိဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားဦးစားေပး၊အၿခားအသက္အရြယ္ေက်ာင္းသားမ်ားေနာက္တိုး၊ စုစုေပါင္းလူဦး ေရ15ဦး၊ ၿပည္႔သည္ထိသာ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-07