အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

မၾကာေသးမီကၿပည္ပသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားခံရသည္႔နုိင္ငံသားမ်ား၏ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးကာကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔လံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင္႔နုိင္ငံသားမ်ားအား ထုိင္ေပၿမ ို႔ေတာ္အစိုးရ၏အလုပ္သမားဗ်ဴရိုသည္နိုင္ငံသားမ်ား၏အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းလာေစရန္သက္ဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ဝါဒၿဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုပံ႔ ပိုးေပးပါသည္။(9-9)

မၾကာေသးမီကၿပည္ပသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားခံရသည္႔နုိင္ငံသားမ်ား၏ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးကာကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔လံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင္႔နုိင္ငံသားမ်ားအား ထုိင္ေပၿမ ို႔ေတာ္အစိုးရ၏အလုပ္သမားဗ်ဴရိုသည္နိုင္ငံသားမ်ား၏အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းလာေစရန္သက္ဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ဝါဒၿဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုပံ႔ ပိုးေပးပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-10-02