အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「ေနထိုင္သူသစ္ကမာၻသစ္-အြန္လိုင္းအေသးစားလမ္းညႊန္လႈပ္ရွားမႈ」အဆိုၿပ ုလႊာမ်ား ေခၚယူေန!(5-11)

 ယဥ္ေက်းမႈ၊အဝတ္အထည္၊ဘာသာစကား၊အစားအစာ၊သာယာလွပသည္႔ေနရာမ်ား၊ဗိသုကာ၊သမိုင္း(သုိ႔)ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားကိုမိတ္ဆက္ရန္ေဆာင္းပါးနွင္႔ဗီဒီယိုတိုမ်ားကိုသံုးရန္လူတိုင္းကိုၾကိ ုဆိုပါသည္!
 
လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းအရာ:
1.ေဆာင္းပါးတင္သြင္းၿခင္း:တရုတ္ဘာသာၿဖင္႔ေရးသားထားေသာစာလံုးေရ300~1,000 နွင္႔ဓါတ္ပံု1စံု (အမ်ားဆံုး10ပံုနွင္႔တရားဝင္အသံုးၿပ ုရန္အတြက္လိုသည္)ကိုေပးပါ။
2. ဗီဒီယိုတိုတင္ဆက္ၿခင္း:3-5 မိနစ္အတြင္းဗီဒီယိုတို၊ဗီဒီယိုတိုေခါင္းစဥ္နွင္႔ေဖာ္ၿပခ်က္တို႔ အပါအဝင္ၿဖစ္သည္။(ဖိုင္သည္ 200MB ထက္မေက်ာ္လြန္ရပါ)
3.နုိင္ငံသားသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္LINEတရားဝင္အေကာင္႔၏မွတ္ပံုတင္ပံုစံ(ID:@ifitw)သို႔ေက်းဇူးၿပ ု၍ဖိုင္၊အေၾကာင္းအရာနွင္႔ေဖာ္ၿပခ်က္ကို တင္ပါ၊လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ငယ္ကလႈပ္ရွားမႈစာမ်က္နွာသုိ႔တင္ပါ။
4. လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ေဆာင္းပါးနွင္႔ဗီဒီယိုတိုတစ္ခုစီကန္႔သတ္ထားသည္၊လႈပ္ရွားမႈကာ လအတြင္း Facebook မွတဆင္႔သူငယ္ခ်င္းေဆြမ်ိဳးမ်ားနွင္႔မဲဆြယ္မွ်ေဝနိုင္သည္။
5.လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ေဆာင္းပါးနွင္႔ဗီဒီယိုတိုမ်ား၌ေန႔စဥ္အမ်ားဆံုးမဲ3မဲေပးနုိင္သည္။
 
အဆိုၿပ ုလႊာအခ်ိန္:2021ခုနွစ္5လ1ရက္(စေန)~6လ9ရက္(ဗုဒၶဟူး)
ဆႏၵမဲေပးခ်ိန္:2021ခုနွစ္6လ10ရက္(ၾကာသပေတး)~6လ24ရက္(ၾကာသပေတး)
ဖုန္း:02-23889393 လုိင္းခြဲ 2526 မစၥလင္
အေသးစိတ္လႈပ္ရွားမႈေဖာ္ၿပခ်က္:
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/ct?xItem=91542&ctNode=37214&mp=1#aC
 
 

 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-05-25