အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အလုပ္သမားဌာနကက်င္းပမည္႔「111ခုနွစ္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ထူးခၽြန္အလုပ္သမားမ်ားေရြးခ်ယ္ၿခင္း」 (10-9)

စံၿပအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္သည္႔ေန႔:ယခုမွစ၍ 11/21အထိ
ထူးခၽြန္အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္သည္႔ေန႔:ယခုမွစ၍ 12/31 အထိ

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-10-20