အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းမွ 10/24 က်င္းပသည္႔「ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေဟာေၿပာၿခင္း 3- ကေလးသူငယ္အခြင္႔အေရးကာကြယ္ေရး」(10-2)

ကေလးသူငယ္၏အခြင္႔အေရးကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအေၾကာင္းေလ႔လာပါ。

အခ်ိန္:109.10/24(စေန) 14:00-16:00
ေနရာ:ေန႔ဟူကန္အိန္းခန္းမ(ခမ္းနင္လမ္း၊အပိုင္း3၊လမ္းသြယ္99၊39လမ္းၾကား၊အမွတ္66)
ဖုန္း:2631-7059 လိုင္းခြဲ 11
 

Publish Date

2020-10-08