အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

【 ေၾကၿငာခ်က္】 လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏112112ပညာသင္နွစ္အတြက္ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔ ကေလးမ်ားဖြဵ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးနွင္႔ဆုမ်ား ဆုမ်ား ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္(ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို113113ခုနွစ္22လ2222ရက္တြင္လက္ခဵရန္ရည္မွန္းထားသည္ (12 3)

အစီအစဥ္၏အဓိကအခ်က္မ်ားကိုေအာက္ပါအတိုင္းအက်ဥ္းခ်ဵဳးထားသည္။

一、

လက္ခဵၿခင္းနွင္႔ဆုေၾကၿငာၿခင္းကာလ

(一)

မွတ္ပဵုတင္ခ်ိန္ 113113ခုနွစ္22လ2222ရက္ ၾကာသပေတး မွ113113ခုနွစ္33လ2222ရက္

(ေသာၾကာေန႔ မွတ္ပဵုတင္ၿခင္းလုပ္ငန္းစနစ္ကိုအၿပီးသတ္ၿပီး၊ေလွ်ာက္လႊာပဵုစဵနွင္႔စနစ္ အတြင္းရိွအမွတ္စဥ္နဵပါတ္ပါရိွေသာအၿခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ၊ပူးတြဲပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင္႔အတူ113113ခုနွစ္33လ2929ရက္(ေသာၾကာေန႔ မတိုင္မီလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ ေရးဦးစီးဌာနသို႔စာပို႔သေကၤတၿဖင္႔ေပးပို႔ပါ၊ရက္လြန္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလက္ခဵမည္မဟုတ္ပါ။ ပါ။

(二)

ဆုရရိွသူမ်ားစာရင္းကိုေၾကၿငာၿခင္း 113113ခုနွစ္55လကုန္တြင္ရည္မွန္းထားသည္။

二、

ေလွ်ာက္ထားရန္ရည္ရြယ္သူ ေနထိုင္သူသစ္မ်ားနွင္႔၎တုိ႔၏ကေလးမ်ား

三、

ခ်ီးၿမွင္႔ေသာဆုနွင္႔ပမာဏ

(一)

ခ်ီးၿမွင္႔ေသာဆုမ်ား ေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏ကေလးမ်ားအတြက္အထူးစြမ္းရည္ဆု မ်ား၊သမၼတပညာေရးဆုမ်ား၊ထူးခၽြန္ေသာပညာသင္ဆု အကူအညီ နွင္႔ေနထုိင္သူသစ္မ်ား၏လက္မွတ္ပညာသင္ဆုမ်ားအပါအဝင္။

(二)

(二)ခ်ီးၿမွင္႔သည္႔ပမာဏ::ေလွ်ာက္လႊာဆုအေပၐမူတည္၍ပညာသင္ဆု((ဆုမ်ား))ယြမ္ 2,0002,000မွ5ေသာင္းထိခ်ီးၿမွင္႔မည္ၿဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါကလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ။႔ရႈပါ။ ႔ရႈပါ။႔ရႈပါ။ ႔ရႈပါ။

https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7232/359369/cp_news

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-12-18