အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ခန္းမပိတ္ၿခင္းသတိေပးခ်က္:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမကို110ခုနွစ္2လ1ရက္မွ 2လ28ရက္ထိၿပင္ပဖြင္႔လွစ္ၿခင္းနွင္႔ငွားရမ္းၿခင္းရပ္နားမည္။ (12-1)

စစ္လင္ခန္းမၿပန္လည္ၿပ ုၿပင္မြမ္းမံၿခင္းေၾကာင္႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမကို 110ခုနွစ္2လ1ရက္မွ 2လ28ရက္ထိၿပင္ပဖြင္႔လွစ္ၿခင္းနွင္႔ငွားရမ္းၿခင္းရပ္နားမည္။အဆင္ မေၿပသည္႔အတြက္စိတ္မေကာင္းပါဘူး!
 
ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ပတ္သက္၍ေမးၿမန္းရန္ရိွပါကအလုပ္ခ်ိန္အတြင္းခန္းမစကား ၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းသုိ႔ေခၚဆိုပါ။:
စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္း:(02)2883-7750
ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမစကားၿပန္ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္း:(02)2883-1735

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2020-12-02