အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「2022 ေရမီးအိမ္ပဲြေတာ္」လႈပ္ရွားမႈကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါၿပီ။ (10-12)

「2022ေရမီးအိမ္ပြဲေတာ္」ကိုယေန႔(10လ30ရက္ေန႔)ညေန3နာရီေရာင္စံုတံတားတြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္းနိုက္ကယ္တိုင္ဖုန္း၏ေဘးပတ္ဝန္းက်င္လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင္႔အမ်ားၿပည္သူ

ေဘးကင္းေရးထည္႔သြင္းစဥ္းစားကာပြဲကိုဖ်က္သိမ္းခဲ႔သည္၊အဆင္မေၿပမႈမ်ားအတြက္ေတာင္း

ပန္အပ္ပါသည္။ေနာင္တြင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမတြင္အထူးေရမီးပံုးၿပပြဲနွင္႔ေရမီးပံုးDIYကိုက်င္းပသြားမည္၊ေက်းဇူးၿပ ု၍အခ်က္အလက္မ်ားကိုဆက္လက္အာရံုစိုက္ပါ၊ေက်းဇူးတင္ပါသည္။!

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-11-02