အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားေကာ္မတီ」ပြင္႔လင္းၿမင္သာခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာမႈ ဇယား