အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အလုပ္အကိုင္းသတင္း နွင့္ အခြင့္အလမ္း ကို မည္ကဲ့သို့ရယူ မနည္း။

၁။မွတ္ခ်က္
(၁) ထိုင္ေပျမို့ အစိုးရ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ အကို်းေဆာင္ စင္တာ လက္ေအာက္ခံ အလုပ္အကိုင္ အကို်းေဆာင္ ဝက္ဘဆိုက္(တတတ.န်ခအခါ.ါသလ.အတ) သို့ စံုစမ္းစစ္ေဆး နိုင္သည္။ တနဂၤေနြေန့ မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁ဝ နာရီ အထိ ထိုင္ေပ ရီဒီယို (ၤျ၉၃.၁)ထုတ္လႊင့္ ေသာ ထိုင္ေပလူ့အင္အားဘဏ္တိုက္ သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း နွင့္ လုပ္ငန္း သတင္ မ်ား ပါရိွပါသည္။
(၂) အုပ္ခု်ပ္ေရး ဌာနခု်ပ္ အလုပ္သမား ေကာ္မတီ အလုပ္အကိုင္ ေလ့က်င့္ေရး ဌါန လက္ေအာက္ခံ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ ဝက္ဘဆိုက္ (တတတ.နျသဘ.ါသလ.အတ) သို့ စံုစမ္းရွာေဖြနိုင္သည္။

၂။ ဆက္သြယ္ရန
(၁) ထိုင္ေပျမို့အစိုးရ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ အကို်းေဆာင္ စင္တာ။(ဝ၂)2308-5230
(၂) နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအလုပ္အကိုင္ ဝက္ဘဆိုက္။0800-777-888