尚未定義

အင္ဒိုနီးရွားၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္ စာေရးဆရာ :အင္ဒိုနီးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ က်ိဳးစစ္ယြီ

စာေရးဆရာ :အင္ဒိုနီးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ က်ိဳးစစ္ယြီ


                                           အင္ဒိုနီးရွားတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္

    အင္ဒိုနီးရွားတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပြဲေတာ္ အေၾကာင္းေၿပာရရင္အင္ဒိုနီးရွားမွာဧည္႔လမ္း ညႊန္လုပ္တုန္းက လွပသည္႔ဘာလီကၽြန္းခရီးစဥ္「အင္ဒိုနီးရွားတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」ကိုကမာၻလွည္႔ခရီးသြားမ်ားေခၚသြားသည္ကိုသတိရသည္။ 「တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」သည္အမွန္မွာ ဟိႏၵဴနွစ္သစ္ကူးေန႔ၿဖစ္သည္။အဆိုပါေန႔ရက္သည္ 「ဆခါၿပကၡဒိန္」 အေပၚ အေၿခခံသည္။2020နွစ္ရဲ႔ 「တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」သည္ 3လ 25၊ 26ရက္ေန႔မ်ား ၿဖစ္သည္၊ ထိုင္ဝမ္နွစ္သစ္ကူးနွင္႔မတူဘဲတိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္၊ လႈပ္ရွားၿခင္းမရိွဘဲ ၿငိမ္သက္ စြာေနရမည္၊ တစ္နွစ္တာလံုးသင္၏အၿပ ုအမူအားၿပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တိတ္တဆိတ္ ေတြးေတာဆင္ၿခင္ၿခင္းရင္း ဘုရားသခင္နွင္႔ပိုမိုနီးကပ္ေစရန္ သင္၏ကိုယ္ခႏၶာနွင္႔ စိတ္ကို သန္႔ရွင္ေစရန္ အစားအစာ၊အလုပ္၊ေဖ်ာ္ေၿဖေရးနွင္႔အၿခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တားၿမစ္ပါ။
 

「တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」မတိုင္မီတစ္ရက္က်င္းပသည္႔ 「Tawur Kesanga」အခမ္းအနား၊ ရြာတိုင္းတြင္ဝါး၊စကၠဴနွင္႔ေဖာ႔စသည္တို႔ၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္ထားသည္႔ရုပ္တုမ်ား 「ogoh-ogoh」 ဟုေခၚဆိုသည္၊ အဓိပၸါယ္သည္「 ဧရာမသတၱဝါ 」ရြာသားမ်ား ဧရာမ သတၱဝါပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသယ္ေဆာင္ၿပီးလမ္းမ်ားေပၚတြင္မီးတုတ္နွင္႔အတူတီးခတ္သံမ်ားၿဖင္႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသည္၊အခမ္းအနားကို ညေန6နာရီမွ12နာရီခန္႔တြင္အဆံုးသတ္သည္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ 「ogoh-ogoh」ကိုမီးရိႈ႔မည္၊ရုပ္တုမ်ားက ဧရာမသတၱဝါေမာင္းထုတ္ၿခင္းၿဖင္႔ နတ္မိစာၦမ်ားေနာက္ေန႔ 「တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」လႈပ္ရွားမႈကိုဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ၿခင္းမၿပ ုရ။

「တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」ကာလတြင္း လူနာတင္ယာဥ္၊ရဲကားမ်ားမွအပ ေယ ဘုယ်သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိုဆိုင္းငံ႔မည္၊ 2018ခုနွစ္တြင္အင္တာနက္ကိုအထူး ပိတ္ထား သည္၊ ေဆးရံု၊ရဲစခန္းမ်ားမွလြဲ၍ ဘာလီကၽြန္းတစ္ခုလံုးကိုအင္တာနက္ဆိုင္းငံ႔ထားသည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဧရာမသတၱဝါနွင္႔နတ္ဆိုးမ်ားကိုေမာင္းထုတ္ရန္ၿဖစ္သည္။
 

「တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」ၿပီးေနာက္တစ္ေန႔「Ngembak Geni」ဟုေခၚသည္၊ ကၽြန္းသားမ်ားသည္မိသားစု၊မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား အၿပန္အလွန္လည္ပတ္ၾကၿပီး တစ္နွစ္ တာအမွားမ်ားအတြက္အၿပန္အလွန္ခြင္႔လႊတ္ရန္ေတာင္းပန္၍ နွစ္သစ္ကိုစတင္သည္။
 

    ဧရာမသတၱဝါလွည္႔လည္ပြဲသည္အလြန္စည္ကား၍ ဘာလီရိုးရာဂီတေတးသံသည္ အလြန္ထူးၿခားသည္၊ဧရာမသတၱဝါပံုရိပ္မ်ားဖန္တီးမႈစြမ္းရည္သည္လည္းအံ႔ၾသဖြယ္ပါ၊ ဘာ လီလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားၿဖစ္ေသာ္လည္း အၿခားဘာသာ၌ယံုၾကည္သူ လည္းရိွသည္၊ ထို႔ေၾကာင္႔သာမန္ၿပည္သူနွင္႔ကမာၻလွည္႔ခရီးသည္မ်ားသည္ 「တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」ကာလတြင္း ဆူညံသံမထြက္သ၍ ေန႔စဥ္ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ၿပ ုလုပ္နုိင္ သည္။ ထိုင္ဝမ္လာသည္မွာ 13နွစ္ ၾကာၿပီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွမိတ္ေဆြမ်ားသူတို႔ရဲ႔အလုပ္မ်ား ေနထိုင္မႈၿငီးေငြ႔လာခ်ိန္ အင္ဒိုနီးရွား ဘာလီကၽြန္းကို သြားရန္သူတို႔ကိုအၾကံေပးမည္၊ မိုဘိုင္း ဖုန္း၊အင္တာနက္နွင္႔ရုပ္ၿမင္သံၾကားမရိွသည္႔ 「တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္」ကိုခံစားၿပီး စိတ္ၿငိမ္သက္မႈကိုရွာေဖြပါ။
 
 
 အင္ဒိုနီးရွားတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္

အင္ဒိုနီးရွားတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပြဲေတာ္