အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ငါ႔ရဲ႔ရွယ္ကန္႔ဘဝ စာေရးဆရာ :မေလးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ဟြမ္ေပါင္ရြင္

စာေရးဆရာ :မေလးရွားေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္/ဟြမ္ေပါင္ရြင္

လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္၊ ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္ဝန္နွင္႔စုေပါင္းဓါတ္ပံု

ဓါတ္ပံု၊စာသား /ဟြမ္ေပါင္ရြင္

        လက္ထပ္၍ထိုင္ဝမ္တြင္အေၿခခ်ခါစ အေမရိကန္ဘာသာစကားက်ူရွင္နွင္႔သူငယ္တန္း မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ခဲ႔သည္၊ထိုေနရာသည္ထိုင္ဝမ္လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းကိုစတင္ဝင္ေရာက္သည္႔ေနရာၿဖစ္သည္၊ထိုအခ်ိန္ကထိုင္ဝမ္မိဘမ်ားကေလးပညာေရးနွင္႔  အဂၤလိပ္စာ သင္ယူ မႈကိုတန္ဖိုးထားစိုးရိန္သည္ကိုနက္ရိႈင္းစြာခံစားရသည္၊ နိုင္ငံၿခားဆရာမ်ားနွင္႔အလုပ္လုပ္ ေသာအခါ ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈသည္ အလြန္သြက္လက္ၿပီးမတူကြဲၿပားသည္ကို မူၾကိ ု ကေလးပညာေရးေလ႔က်င္မႈခံယူစဥ္သေဘာေပါက္ခဲ႔သည္၊ 「ကေလးကိုယ္တိုင္ေခၚသည္႔ မိခင္ ကေလးအတြက္လံုၿခံ ုစိတ္ခ်ရသည္၊ က်န္းမာသန္မာစြမ္းေသာ ပံုသ႑ာန္နွင္႔အၿပ ု သေဘာေဆာင္အဖိုးတန္ခိုင္မာေသာအေၿခခံအုတ္ၿမစ္ကို အေကာင္းဆံုးတည္ေဆာက္နိုင္ သည္။」ကေလးကိုအိမ္မွာကိုယ္႔ဘာသာၾကည္႔ဖို႔ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခုိင္မာစြာ ခ်လုိက္သည္။
အိမ္မွာကေလးနွင္႔အတူေနသည္႔ခ်ိန္တခါတရံပ်င္းစရာေကာင္းေသာ္လည္း ကေလး နွင္႔ၾကီးလာတာနဲ႔အမွ်ေပ်ာ္ရႊင္မႈနွင္႔ေအာင္ၿမင္မႈမ်ားစြာရခဲ႔သည္။အိမ္တြင္လူၾကီးလူငယ္ အခ်ိန္ၾကာၿမွင္႔စြာဂရုစိုက္ၿခင္း၊တစ္ခါတစ္ရံအတိတ္ကအလုပ္ခြင္ကိုသတိရမိတာ ဧကန္ မလႊဲပါ၊အနာဂတ္ဘဝအစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္းနွင္႔ပတ္သက္၍စိုးရိမ္ၿခင္း၊ ေရရွည္ေလ႔လာၿခင္း နွင္႔လႈပ္ရွားမႈေတြကိုစတင္အာရံုစိုက္တတ္လာသည္။ပထမဦးဆံုးမိသားစုေမေမစာဖတ္ ၿခင္းအဖြဲ႔ကိုဖြင္႔ၿပီး ခ်က္ၿပ ုတ္ၿခင္းနွင္႔လက္္မႈပစၥည္းမ်ားကိုဖလွယ္မွ်ေဝသည္၊ ညီအမမ်ားနွင႔္ အတူ အၿပန္အလွန္ရုန္းကန္ၾကီးၿပင္းၾကပါစို႔။ထို႔ေနာက္ေက်ာင္း၏နံနက္ပံုၿပင္ေမေမအၿဖစ္ အမႈေဆာင္ခဲ႔ၿပီး၊ ထိမ္းၿမားသင္တန္း၊အိုၿခင္းေလ႔လာမႈဆိုင္ရာအတတ္ပညာ၊ တိုင္ပင္ ၿခင္းနွင္႔အၿခားဆက္စပ္သင္တန္းမ်ားပါဝင္ခဲ႔သည္။အစားအစာ၊မုန္႔ဖုတ္ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္မ်ား လည္းရရိွသည္၊တနဂၤေနြဘုရားေက်ာင္းတြင္ လူငယ္ဦးေဆာင္ၿခင္းနွင္႔ဝိညာဥ္ေရးရာတိုး တက္မႈသည္ကၽြန္ုပ္၏နယ္ပယ္ကိုမ်ားစြာတိုးခ်ဲ႔ခဲ႔သည္။
လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္30တြင္းထိုင္ဝမ္လူမႈအသုိင္းအဝိုင္းအလ်င္အၿမန္ေၿပာင္းလဲၿပီး၊ ေၿပာင္း ေရႊ႔ေနထိုင္သူေတြမ်ားလာသည္၊ကမာၻတစ္ဝန္းဦးတည္ခ်က္သည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ ေနထိုင္မႈပံုစံနွင္႔တန္ဖိုးကိုတရုတ္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုမွေပါင္းစံုသို႔ေၿပာင္းလဲေစသည္။ကေလးမ်ားၾကီးၿပင္းလြတ္လပ္လာ၍ ကၽြန္ုပ္အလုပ္ခြင္ၿပန္ဝင္သည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္မ်ားကို ဘာသာၿပန္ၿခင္းနွင္႔ေတာင္ပိုင္းမူဝါဒသစ္ မေလးဘာသာစကားကိုသင္ၾကားေပးၿခင္းအလုပ္ ၊ေမြးရပ္ေၿမ(သို႔)ထုိင္ဝမ္တြင္ကၽြန္ုပ္ယခင္ေလ႔လာမႈအားလံုး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုကူညီရန္ ဆႏၵရိွသည္။

ရိုးရာဂီတကိုၿမွင္႔တင္ပါ