အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
61လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနကထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ေသာလူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚကန္႔သတ္ ခ်က္စာရင္း (C/9-8)2021-09-21
62ေဆာင္းဦးရာသီၿပန္လည္ဆံုဆည္းၿခင္း ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးပိုမိုေအာင္ၿမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ (C/9-7)2021-09-21
63အသက္ 75နွစ္ + AZ ဒုတိယအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရက္ခ်ိန္းစတင္သည္ ဗဟိုကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းအဆင္႔8 (C/9-6)2021-09-21
64ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝင္းတြင္အတည္ၿပ ုထားေသာအမႈရိွလွ်င္မူကြဲ Delta ဗိုင္းရပ္စ္ၾကိ ု တင္ ကာကြယ္မႈအတန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/9-5)2021-09-15
65Deltaသတိေပးခ်က္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔သည္ၿပင္ဆင္မႈအၿပည္႔ရိွသည္ (C/9-4)2021-09-15
66ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝန္းကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/9-3)2021-09-10
679/7 မွ 9/20 အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/9-2)2021-09-10
68ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝင္းသင္ၾကားေရးနွင္႔ေနထိုင္မႈဘဝလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (C/9-1)2021-09-09
69ထုိင္ေပၿမိ ု႔ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊မသန္စြမ္းသူငယ္ခ်င္းမ်ား9လ1ရက္မွစ၍ရပ္ရြာသုိ႔လာ၍လႈပ္ ရွားမႈၿပ ုရန္ၿပင္ဆင္ပါ(9/1မွစ၍တၿဖည္းၿဖည္းဖြင္႔မည္) 2021-09-06
70ထုိင္ေပၿမိ ု႔စား/ေဖ်ာ္လုပ္ငန္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ၿပင္ဆင္ခ်က္2021-09-02
71ထုိင္ေပၿမိ ု႔ကာယၾကံ႔ခိုင္ေရးအေထာက္အကူၿပ ုပစၥည္းမ်ားဖြင္႔လွစ္/အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုၿပန္ဖြင္႔ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 2021-09-01
72ထိုင္ေပၿမိ ု႔အသက္12ေအာက္ေရာဂါအတည္ၿပ ုေက်ာင္းသား(သို႔)အိမ္တြင္းသီးၿခားေနရန္ေထာက္ပံ႔ေရးအစီအမံမ်ား2021-09-01
73ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရပ္ရြာေကာလိပ္/သက္ၾကီးရြယ္အိုစင္တာ/သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေက်ာင္းဖြင္႔ပြဲလမ္းညႊန္မ်ား 2021-09-01
74ထုိင္ေပၿမိ ု႔စာၾကည္႔တိုက္ဖြင္႔လွစ္/တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ဖြင္႔လွစ္ဝင္ခြင္႔လမ္းညႊန္2021-09-01
75ထုိင္ေပၿမိ ု႔အားကစားၿပိ ုင္ပြဲ/အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား/ေရကူးကန္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္2021-09-01
76ထိုင္ေပၿမိ ု႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေၿပာင္းလဲနုိုင္ေသာသင္ၾကားမႈ2021-09-01
778/24 မွ 9/6 ထိတစ္နုိင္ငံလံုးဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ2021-08-30
78ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝန္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား2021-08-26
79အိမ္တိုင္ရာေရာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းဒုတိယအဆင္႔ကိုခ်ိန္းဆိုရန္ဖြင္႔လွစ္ထားသည္2021-08-25
80ထိုင္ေပၿမိ ု႔၌ 8-10လထိအိမ္ၿခံေၿမငွားရမ္းခမ်ားေလွ်ာ႔ခ်ထားသည္2021-08-24